Privacyverklaring Stichting Reünistenfonds Minerva

Dit is de privacyverklaring van Stichting Reünistenfonds Minerva (“de Stichting”), gevestigd aan de Breestraat 50, 2311 CS te Leiden. Het Kamer van Koophandel nummer is 41165691.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Wij van de Stichting houden persoonsgegevens van u. Deze gegevens komen in de eerste plaats voort uit uw voormalig lidmaatschap van de Leidse Studenten Vereniging Minerva (“de Vereniging”), maar ook uit een aanmelding als contribuant van het Reünistenfonds of door anderszins een bijdrage aan het Reünistenfonds te leveren. Ook heeft u mogelijk gebruik gemaakt om zelf gegevens te wijzigen of aan te vullen via het invullen van het contactformulier op de reünisten website (www.reunistminerva.nl). Mogelijk heeft u ook via het secretariaat van de Vereniging gegevens gewijzigd of aangevuld.

De Stichting houdt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
- Uw voorletters, roepnaam en achternaam
- Uw geslacht
- Uw IP-adres
- Uw jaar van aankomst
- Uw jaarclubs, huizen, subverenigingen en gezelschappen
- Uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer
- Uw werkgever en functie (indien door u ingevuld op de reünistenwebsite)

Waarom de stichting deze gegevens nodig heeft

Wij houden en verwerken uw persoonsgegevens om bij voorkeur schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen. Wij willen u als oud-lid van de Vereniging zo goed als mogelijk betrokken houden bij de Vereniging en willen waar mogelijk de banden versterken tussen u als reünist en de Vereniging. Wij kunnen niet onze doelstelling (bijdragen aan de bloei) verwezenlijken zonder u en uw geldelijke bijdrage en hebben mede daarom een gerechtvaardigd belang om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, zodat wij u kunnen benaderen voor de doelstelling van onze Stichting. Indien u zich als contribuant heeft aangemeld, dan mogen wij uw persoonsgegevens ook verwerken om (mede jegens u) uitvoering te geven aan onze doelstelling en u bijvoorbeeld het orgaan van het Reünistenfonds toe te sturen.

Hoe lang de stichting gegevens bewaart

De Stichting bewaart uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien u zich afmeldt (zie ook hieronder) of bij ons bekend wordt dat een reünist(e) is komen te overlijden, wordt dit verwerkt in de gegevens en worden de adresgegevens verwijderd. Wij handhaven wel uw naam en andere hier bovenvermelde gegevens in ons systeem voor historische doeleinden, tenzij u hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt.

Toegang

Een aantal partijen is ons behulpzaam in de verwerking van de persoonsgegevens. Zo hebben een beperkt aantal leden en enige personeelsleden van de Vereniging die ons helpen met het actueel houden van het bestand, toegang tot de gegevens, echter uitsluitend op een ‘need-to-know’ basis en uitsluitend nadat respectievelijk een Vrijwilligersovereenkomst en Verwerkersovereenkomst is getekend. Wij maken gebruik van een externe partij die ons helpt in het onderhoud en optimaliseren van de website en de database.

Delen met anderen

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens louter aan derden indien het bestuur van de Stichting van mening is dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de verwezenlijking van het doel van de Stichting. Het bestuur gaat met derden-verzoeken zeer zorgvuldig om. Uw gegevens worden nimmer gedeeld met derden die uit een commercieel oogpunt handelen. Ook zal het bestuur er op toezien dat na gebruik de gegevens zijn vernietigd.

Websitebezoek (cookies)

Op de reünistenwebsite worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten overdragen of te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via de functionaliteiten binnen de website of u kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar reunisten@lsvminerva.nl. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beperking van en/of bezwaar tegen gegevensverwerkingen

U heeft ook het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u ook sturen aan reunisten@lsvminerva.nl.

Klachten

Indien u een klacht heeft verzoeken wij u daarover contact met ons op te nemen (zie hieronder voor contactgegevens). Wij moeten u erop wijzen dat u ook een klacht kan indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag.

Beveiligen

De Stichting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Stichting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Stichting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

Wijzigingen

We kunnen deze privacyverklaring wijzigen en raden u aan om deze pagina bij tijd en wijle te raadplegen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 31 augustus 2018.

Contact

Indien u vragen heeft, bijv. over deze verklaring of over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, neemt u dan vooral contact met ons op via reunisten@lsvminerva.nl of via telefoonnummer 071-5121571.